MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

W związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP służba wojskowa w Polsce realizowana jest obecnie wyłącznie w formie ochotniczej.

Uregulowanie stosunku do służby wojskowej

Przeniesienie do rezerwy osób, które podlegały powszechnemu obowiązkowi obrony nastąpiło automatycznie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która weszła w życie 11 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 120).
Na podstawie art. 18 tej ustawy wszystkie osoby, które nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej do dnia 4 grudnia 2008 r. (tzn. nie odebrały kart powołania), zostały automatycznie przeniesione do rezerwy. To samo staje się z osobami, które nigdy nie stawały do poboru, jednak osoby te muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Zawodowa służba wojskowa

Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone kryteria.
W zależności od korpusu należy spełnić różne kryteria. Kryteriami wspólnymi są: 
- posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej; 
- niekaralność sądowa; 
- obywatelstwo polskie; 
- ukończone 18 lat.

Poniżej przedstawiono warunki przyjęcia do poszczególnych korpusów osobowych.

SZEREGOWY ZAWODOWY

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:
1) żołnierz rezerwy, który posiada:
- ukończone gimnazjum,
- przygotowanie zawodowe (np. w przypadku powołania na stanowisko ratownika medycznego posiadanie odpowiednich uprawnień),
- odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową,
- niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień
2) żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który posiada:
- ukończone gimnazjum,
- przygotowanie zawodowe,
- niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez dowódcę jednostki wojskowej;
3) ponadto, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, można powołać inną osobę, która posiada:
- ukończone gimnazjum,
- przygotowanie zawodowe,
- szczególne kwalifikacje lub umiejętności w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę - na niektóre stanowiska (np. kierowca, operator maszyn i urządzeń) wymagane są dodatkowe kwalifikacje lub przygotowanie zawodowe przydatne w korpusie osobowym, w którym chce się pełnić służbę.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej w pierwszych dwóch przypadkach następuje w wyniku inicjatywy żołnierza (złożenia przez niego stosownego wniosku )natomiast w trzecim przypadku w wyniku inicjatywy Sił Zbrojnych (wymagane jest tylko pisemna zgoda osoby, którą zainteresowane jest wojsko).
Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do służby we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendzie uzupełnień a żołnierz służby zasadniczej albo nadterminowej w kancelarii jednostki wojskowej dołączając:
- życiorys,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie,
- poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,
- kopię dowodu osobistego,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.

PODOFICER

O przyjęcie do korpusu podoficerów może ubiegać się osoba, która:
- ukończył szkołę średnią (zniesiony został obowiązek posiadania matury)
Przed powołaniem do korpusu podoficerów kandydat musi odbyć szkolenie w szkole podoficerskiej:
1) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
2) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
3) Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce. 
Dowódca jednostki albo wojskowy komendant uzupełnień (w przypadku osób ze środowiska cywilnego) kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
• orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
• dokumenty ewidencyjne osoby.
Do korpusu podoficerów może być powołany również żołnierz rezerwy (składa wniosek o powołanie do służby we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendzie uzupełnień) który posiada:
- świadectwo dojrzałości / świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- stopień wojskowy podoficera;
Do wniosku należy dołączyć:
- świadectwo dojrzałości / świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- życiorys (CV);
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
- kserokopia prawa jazdy kategorii B;
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej.

OFICER

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która
- posiada odpowiednie wykształcenie:
a) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia
b) dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego
c) dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalistycznej dziedzinie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego studium oficerskiego
- zda egzamin wstępny,
- odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może rozpocząć szkolenie w jednej z czterech szkół:
1) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
3) Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
4) Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:
- za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
- bezpośrednio – w przypadku osób ze środowiska cywilnego, dołączając:
- ankietę osobową,
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów)
- CV (życiorys),
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- cztery zdjęcia legitymacyjne plus jedno w wersji elektronicznej,
- inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
• orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
• dokumenty ewidencyjne osoby.