MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Wizyta w PKW Mali
ZASADY AKREDYTACJI DZIENNIKARZY
W POLSKIM KONTYNGENCIE WOJSKOWYM W REPUBLICE MALI
(PKW MALI)

1. Akredytację i zgodę na realizację materiału w PKW Mali wydaje, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Redaktora Naczelnego, Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON.
2. Wniosek do Dyrektora DPI powinien zawierać: imię, nazwisko, funkcję, numer legitymacji dziennikarskiej personelu mediów ubiegającego się o wyjazd; przewidywany czas pobytu personelu mediów; plan/tematykę wizyty; inne oczekiwania pomocy ze strony Wojska Polskiego oraz imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego osoby odpowiedzialnej w Redakcji za informowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
3. O wydanej zgodzie przedstawiciele mediów informowani są pisemnie przez Dyrektora DPI MON.
4. Po uzyskaniu zgody Dyrektora DPI MON koordynatorem pobytu w PKW Mali jest Rzecznik Prasowy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (rzecznik.do@mon.gov.pl, tel. 22 685-54-44, kom. 607-388-937), który jest właściwy do uszczegółowienia terminu pobytu, omówienia planu (tematyki) wizyty oraz przekazania niezbędnych dokumentów.
5. Ministerstwo Obrony Narodowej nie zapewnia przelotu oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas realizacji materiału w Mali.
6. Wykaz dokumentów przesyłanych do Rzecznika Prasowego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych:
6.1. kopia wizy (uzyskanie wizy, w tym koszty z tym związane pozostają w sferze odpowiedzialności dziennikarza);
6.2. pisemne oświadczenie o całkowitej dobrowolności wyjazdu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń pod adresem resortu obrony narodowej w przypadku wystąpienia sytuacji, której rezultatem byłby uszczerbek na zdrowiu bądź życiu dziennikarza;
6.3. pisemne oświadczenie o wykupieniu ubezpieczenia NNW;
6.4. pisemne oświadczenie o grupie krwi;
6.5. pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych związanych z pobytem w strefie Afryki Północnej (na podstawie badania lekarskiego);
6.6. pisemne oświadczenie o przeprowadzeniu obowiązkowych i zalecanych przed wyjazdem w rejon Mali szczepień ochronnych – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO;

7. Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia zawiera: >>> załącznik nr 1 <<<.
8. Opisane dokumenty należy przekazać do Rzecznika Prasowego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (DO SZ) nie później niż na 48 godzin przed wylotem.
9. Niespełnienie lub niedopełnienie części lub wszystkich wymienionych punktów skutkuje cofnięciem akredytacji i zgody na realizację materiału w PKW Mali.
10. Rzecznik Prasowy DO SZ przekazuje komplet dokumentów do informacji Dowódcy PKW Mali oraz informuje PAO EUTM Mali o przylocie przedstawicieli mediów.
11. Redakcja organizuje i pokrywa koszty:
11.1. wiz;
11.2. ubezpieczenia NNW;
11.3. niezbędnego wyposażenia osobistego, w tym medycznego;
11.4. niezbędnych badań lekarskich i szczepień (zgodnie z zaleceniami WHO);
11.5. przelotu do i z Mali;
11.6. zakwaterowania i wyżywienia.
12. Rzecznik Prasowy DO SZ w porozumieniu z Szefem PAO EUTM Mali oraz Dowódcą PKW może udzielić dziennikarzowi pomocy w wyborze miejsca zakwaterowania.
13. Dowódca PKW Mali wyznacza osobę, która udzieli pomocy dziennikarzowi realizującemu materiał w rejonie kontyngentu.
14. Przez cały okres pobytu dziennikarz musi mieć przypiętą w widocznym miejscu legitymację prasową oraz kartę zawierającą grupę krwi.
15. Wstęp na teren baz PKW Mali w celu realizacji np. wywiadu z dowódcą/ żołnierzami PKW wymaga akredytacji wydanej przez Dyrektora DPI oraz akceptacji Dowódcy PKW Mali.
16. Akredytacja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 10 dni. Pomoc w zakresie pobytu dziennikarzy w PKW Mali jest uzależniona od aktualnej sytuacji operacyjno-taktycznej oraz decyzji PAO EUTM Mali.
17. Agencje informacyjne, stacje radiowe mogą akredytować jednocześnie po jednej osobie. Stacje telewizyjne oraz w uzasadnionych przypadkach prasa – dwie osoby (reporter i operator kamery lub dziennikarz i fotograf).
18. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia pobytu dziennikarzy w PKW Mali.
19. Ze względu na bezpieczeństwo personelu Wojska Polskiego i prowadzonych operacji przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekującego się nimi oficera prasowego lub innej upoważnionej przez dowódcę osoby, w szczególności poleceń dotyczących bezpieczeństwa dziennikarzy i żołnierzy oraz ograniczeń w filmowaniu i fotografowaniu żołnierzy, instalacji wojskowych (bazy) i elementów ugrupowania.
20. W przypadkach szczególnych np. doznania uszczerbku na zdrowiu, porwania bądź śmierci przedstawiciela mediów, Rzecznik Prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ informuje osobę wyznaczoną przez Redaktora Naczelnego o zaistniałym zdarzeniu. Obowiązkiem Redaktora Naczelnego jest poinformowanie o sytuacji rodziny poszkodowanych pracowników redakcji. Następnie Redaktor Naczelny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Rzecznika Prasowego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych o poinformowaniu rodzin swoich pracowników. Po spełnieniu powyżej określonych czynności, pierwszeństwo w poinformowaniu społeczeństwa o zaistniałym zdarzeniu z udziałem przedstawicieli mediów należy do Redakcji. W celu zapewnienia rzetelnej i pełnej informacji o zdarzeniu powinno, to jednak nastąpić w ścisłej współpracy z Rzecznikiem Prasowym Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
21. W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, porwania, śmierci żołnierzy lub personelu cywilnego, Wojsko Polskie oczekuje, że przedstawiciele mediów i ich redakcje powstrzymają się z informowaniem społeczeństwa o wydarzeniu do czasu powiadomienia rodzin wszystkich poszkodowanych.
22. Obowiązkowe procedury medyczne:
22.1. Dziennikarze udający się w rejon misji mają obowiązek poddać się badaniom medycznym, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wyjazdu w rejon PKW Mali.
22.2. Przed wyjazdem do Mali należy zapoznać się z aktualną sytuacją epidemiologiczną.
22.3. Przed wyjazdem do Mali należy odbyć szczepienia ochronne zgodnie z zaleceniami WHO w tym zakresie. W Mali wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze, potwierdzone wpisem do międzynarodowej książeczki zdrowia.
22.4. Niezbędne indywidualne wyposażenie medyczne powinno być zgodne z zaleceniami WHO w zakresie pobytu w Mali. Zalecane wyposażenie: środek do profilaktyki przeciwmalarycznej, preparat dezynfekcyjny, krem ochronny z filtrem (powyżej 30) UVA i UVB, jodyna i woda utleniona w żelu, preparat Daktarin, eksykatora do podciśnieniowego usuwania jadów i toksyn, opatrunek osobisty, rękawiczki jednorazowe, leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe oraz zapas leków przyjmowanych w sposób stały. Ponadto: insektycydy oraz repelenty okulary przeciwsłoneczne wysokiej klasy chroniące przed promieniami UV oraz nakrycie głowy (kapelusz).
22.5. W zakresie zapobiegania malarii (przenoszonej przez komara widliszka), zaleca się stosowanie repelentów i moskitier, a także noszenie odpowiedniego ubrania (szczególnie po zachodzie słońca) chroniącego przed ukąszeniem. Wskazane jest również stosowanie profilaktycznych leków przeciwko malarii.
23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszych zasad Wydział Prasowy DO SZ wnioskuje do Dyrektora DPI o cofnięcie akredytacji i zgody na realizację materiału.


Informacje dodatkowe:

1. W Mali nie ma Ambasady RP. Najbliższa Ambasada RP znajduje się w Algierii.
Dane adresowe Ambasady RP w Algierze:
104, Hai El Binaa, Dely Brahim, 16302, Algier, Algieria
Telefon: (00213) 21 91 77 82
Faks: (00213) 21 91 78 12
E-mail: algier.amb.sekretariat[at]msz.gov.pl

2. Przed przystąpieniem do procedury akredytacyjnej, proszę zapoznać się z zaleceniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi pobytu w Mali (www.msz.gov.pl) oraz zaleceniami w zakresie szczepień ochronnych (www.szczepieniadlapodrozujacych.pl)

Kontakt:
Rzecznik Prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
tel.: (022) 6855444
kom. 607-388-937
e-mail: rzecznik.do@mon.gov.pl

Rzecznik EUTM Mali
Philippe de Cussac
eutmmali.pao@gmail.com