MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
BUDŻET OBRONNY PAŃSTWA

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2012 ROK

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2011 ROK

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2010 ROK
(stan na 16.02.2010)

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2009 ROK
(stan na 09.02.2009)

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2007 ROK
(stan na 22.01.2007)

(pełna wersja w PowerPoint)

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2005 ROK
(pełna wersja w PowerPoint)

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2004 ROK 
(pełna wersja w PowerPoint)

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2003 ROK
(pełna wersja w PowerPoint)

INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2002 ROK
 
(pełna wersja w PowerPoint)

 INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2001 ROK
(pełna wersja w PowerPoint)

 

ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM POLSKICH KONTYNGEBNTÓW WOJSKOWYCH 

 

OCENA REALIZACJI BUDŻETU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W 2002 r.

Stosowane obecnie w Polsce procedury planowania i realizacji wydatków na cele obronne zostały ukształtowane po 1989 roku w ramach transformacji politycznej i gospodarczej. Celem zmian było zapewnienie większej przejrzystości i kontroli nad sferą finansowania systemu obronności państwa, zgodnie ze standardami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
 
PROCEDURY PLANOWANIA I REALIZACJI WYDATKÓW Integralną częscią demokratycznej kontroli nad elementami systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przejrzystość polityki budżetowej. Obronny budżet państwa wynika z przyjętej strategii bezpieczeństwa i obronności. Parlament corocznie przyjmuje ustawy budżetowe określające wielkość wydatków przeznaczanych na cele wojskowe. Wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej sklasyfikowane są jako "Część 29" budżetu państwa.

Część przedsięwzięć z zakresu obronności finansowanych jest w ramach budżetów innych resortów oraz województw. Należą do nich wydatki na obronę cywilną, prace badawczo-rozwojowe, działalność komisji poborowych. Z rezerw celowych budżetu państwa realizowane natomiast były rozmaite inwestycje socjalne, przygotowania do integracji z Paktem Północnoatlantyckim, jak również zadania związane z udziałem Polski w operacjach pokojowych.

Szczegółową procedurę opracowania i uchwalania budżetu MON określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 155, poz. 1014, z półn. zm.). Podstawą planowania budżetu wojskowego jest plan rozwoju sił zbrojnych. Realizacja budżetu obronnego podlega kontroli. Kontrola wydatków wojskowych jest realizowana przez instytucje publiczne i społeczne - Ministerstwo Obrony Narodowej, Sejm i Senat i ich Komisje Obrony Narodowej, Najwyższą Izbę Kontroli, środki masowego przekazu.

Podczas tworzenia budżetu rola Sił Zbrojnych RP polega przede wszystkim na wyrażaniu i szczegółowym uzasadnianiu potrzeb finansowych armii. Wpływ parlamentu na wielkość budżetu ujawnia się na etapie tworzenia i realizacji. Kontrola społeczna nad założeniami i realizacją założeń budżetowych możliwa jest dzięki udostępnianiu założeń budżetu ogółowi społeczeństwa, poprzez publikowanie wszystkich ustaw budżetowych w dostępnych publicznie dziennikach ustaw.

Ważną instytucją kontrolną jest kontrola skarbowa, której zadania dotyczą głównie spraw podatkowych, jak również celowosci i legalności wydatkowania środków budżetowych. Organami kontroli skarbowej są minister finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Innym organem kontroli jest Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizacja budżetu badana jest przez Najwyższą Izbę Kontroli, która przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa.

Wydatkowanie środków budżetowych określane jest również poprzez system zamówień publicznych.

Wydatki wojskowe w Polsce podlegają ścisłej kontroli na kilku niezależnych płaszczyznach. Są to:
- nadzór cywilnego ministra obrony narodowej - na etapie planowania i realizacji; minister obrony w ramach ustawowych kompetencji ponosi odpowiedzialność za przygotowanie założeń polityki obronnej państwa i realizację polityki Rady Ministrów;

- parlament - zajmuje stanowisko wobec polityki obronnej w trakcie corocznych debat nad polityką zagraniczną i obronną Polski, rozpatrując sprawozdania z wykonania budżetu państwa, udzielając rządowi absolutorium, podejmując uchwały dotyczące różnych aspektów polityki obronnej;

- prace parlamentarnych Komisji Obrony Narodowej - przesłuchania ekspertów z zakresu obronności, np. dyrektorów departamentów obronnych i Ministerstwa Finansów, Skarbu Państwa, Gospodarki, prace analityczne dotyczące różnych aspektów polityki obronnej;

- analizy wykonania budżetu wojskowego prowadzone przez wyspecjalizowane komórki Najwyższej Izby Kontroli;

- interpelacje i zapytania poselskie kierowane do ministra obrony narodowej;

- środki masowego przekazu, pozwalające szerokiej opinii publicznej w kraju dokonywać oceny działań władz państwowych i Sił Zbrojnych RP.