MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP - 2022
Przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały w dniu 9 kwietnia 2013 r. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 (SRSBN RP), jest jedną z dziewięciu komplementarnych, zintegrowanych strategii rozwoju realizujących długookresową i średniookresową strategię rozwoju kraju. W obu tych dokumentach kwestie bezpieczeństwa znajdują swoje odbicie. "Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" za warunek niezbędny dla pomyślnego rozwoju Polski uznaje zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Podobne podejście prezentuje średniookresowa "Strategia Rozwoju Kraju 2020" (ŚSRK), uznając Utrwalanie bezpieczeństwa narodowego (I.3.4) za jeden z priorytetowych kierunków interwencji publicznej w obszarze strategicznym Sprawne i efektywne państwo oraz wskazując na potrzebę „podjęcia i szybkiego zakończenia prac nad zintegrowanym system bezpieczeństwa państwa”.

Realizując postulaty dokumentów nadrzędnych w SRSBN RP akcent strategiczny położony jest na tworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, opartego na sojuszniczych i bilateralnych zabezpieczeniach oraz stopniowo rozbudowywanym własnym potencjale cywilno-militarnym.

SRSBN RP jest dokumentem nowej generacji, powstałym w odpowiedzi na wyzwania współczesnego środowiska bezpieczeństwa oraz uwzględniającym wymogi nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem kraju. W efekcie, po raz pierwszy strategia z obszaru bezpieczeństwa narodowego została opracowana w powiązaniu z polityką społeczno-gospodarczą kraju oraz w oparciu o metodologię umożliwiającą realizację zawartych w niej zamierzeń. Ponadto komplementarność Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 z innymi strategiami rozwojowymi pozwoliła na wyłączenie z jej zasadniczego zakresu tematycznego innych dziedzin bezpieczeństwa narodowego, takich jak: bezpieczeństwo ekonomiczne (w tym energetyczne), obywatelskie, społeczne czy ekologiczne.

SRSBN RP powstała w efekcie wspólnego wysiłku wielu zaangażowanych w jej opracowanie ekspertów reprezentujących zarówno ministerstwa i urzędy centralne, jak i komórki Ministerstwa Obrony Narodowej; prace nad dokumentem trwały ponad 3 lata.

Za cel główny SRSBN RP uznano wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa narodowego, rozumianego jako synergia wysiłków poszczególnych organów, instytucji i służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa do identyfikacji i eliminacji źródeł, przejawów oraz skutków zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Efektywność zostanie osiągnięta poprzez podnoszenie sprawności zasadniczych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego. Służyć temu będzie realizacja celu pierwszego Kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym, celu drugiego Umocnienie zdolności państwa do obrony oraz celu trzeciego Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Osiągnięcie spójności nastąpi poprzez realizację celu czwartego Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa i celu piątego Tworzenie warunków do rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Osiągnięcie celu głównego zagwarantuje lepszą realizację interesów narodowych. Przyczyni się także do osiągnięcia odpowiedniego pod względem ilościowym i jakościowym potencjału państwa, który umożliwi zachowanie wpływu na rzeczywistość międzynarodową i przebieg procesów wewnętrznych oraz stymulację pozytywnych tendencji ewolucyjnych w kraju i poza nim.

Wraz z podjęciem uchwały przez Radę Ministrów w dniu 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” utraciły moc: „Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej”, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2009 r. oraz „Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych”, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 19 stycznia 2009 r.

Opracowano w DSiPO MON

Dokument do pobrania:

  STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. -
  OPINIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU 2020. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO
  Załącznik 1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu strategii