MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Wizyta w PKW KFOR/EUFOR

ZASADY AKREDYTACJI I POBYTU DZIENNIKARZY
W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH W KOSOWIE/BOŚNI I HERCEGOWINIE


Dokument określa zasady procedury akredytacyjnej i pobytu mediów w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie/Bośni i Hercegowinie. Koordynatorem wylotów dziennikarzy do polskich kontyngentów wojskowych jest Dowództwo Operacyjne SZ.

a) Zgodę na pobyt i zakwaterowanie mediów przy Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie/Bośni i Hercegowinie wydaje Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON.
b) Dokumenty niezbędne do uzyskania ww. zgody:
Wniosek do Dyrektora DPI MON o wyjazd do PKW KFOR/EUFOR-MTT oraz złożenie w Dowództwie Operacyjnym SZ dokumentu podpisanego i potwierdzonego pieczęcią Redaktora Naczelnego zawierającego następujące elementy: 
-  kopię wizy; 
-  pisemne oświadczenie o całkowitej dobrowolności wyjazdu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń pod adresem resortu obrony narodowej w przypadku wystąpienia sytuacji, której rezultatem byłby uszczerbek na zdrowiu bądź życiu dziennikarza; 
-  pisemne oświadczenie o posiadaniu kamizelki kuloodpornej i hełmu; - pisemne oświadczenie o grupie krwi; 
-  pisemne oświadczenie o zrealizowaniu procedury medycznej, w tym posiadania aktualnych szczepień; 
-  pisemne oświadczenie przygotowanego na podstawie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań medycznych do wyjazdu w rejon misji; 
-  pisemne zobowiązanie Redaktora Naczelnego do pokrycia kosztów pobytu dziennikarza w PKW Kosowie/Bośni i Hercegowinie, wraz z danymi do faktury;
Wzór dokumentu zawierającego wymienione elementy określa załącznik nr 5

Wymagany jest także list od redaktora naczelnego/wydawcy zawierający następujące informacje:
1. imię i nazwisko osoby.
2. data i miejsce urodzenia,
3. imię ojca,
4. narodowość,
5. nr i seria paszportu, termin ważności
6. nr PESEL
7. nazwa reprezentowanej redakcji
8. numer i data ważności legitymacji prasowej,
9. przewidywany czas wykonywania pracy dziennikarskiej (daty graniczne pobytu od …do).
10. tytuł zawodowy - dziennikarz, operator kamery itp. (kierowcy i tłumacze nie są uprawnieni do akredytacji).
11. oświadczenie o całkowitej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia bądź nadużycia Akredytacji Prasowej DO SZ wydanej dziennikarzowi.
12. imię i nazwisko Redaktora Naczelnego drukowanymi literami, stanowisko, podpis oraz nr bezpośredniego telefonu.
13. krótki opis materiału, jaki ma być realizowany przez dziennikarza.
14. grupa krwi.

O wydanej zgodzie przedstawiciele mediów informowani są pisemnie przez Dyrektora DPI MON. Niespełnienie lub niedopełnienie części lub wszystkich wymienionych punktów skutkuje odmową uzyskania zgody na pobyt przy PKW.

Opisane dokumenty należy przekazać do Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego SZ przed wyjazdem. Dowództwo Operacyjne SZ przekazuje komplet dokumentów do informacji Rzecznika Prasowego PKW Kosowo/Bośnia i Hercegowina.

c) Przed wyjazdem dziennikarze organizują i pokrywają koszty:
1. wiz
2. ubezpieczenia NNW
3. zakupu kamizelek kuloodpornych i hełmów
4. niezbędnego wyposażenia osobistego
5. realizacji procedury medycznej (zgodnie z listą opisaną poniżej).

d) Podczas pobytu w PKW Kosowo/ Bośnia i Hercegowina dziennikarze pokrywają koszty:
1. zakwaterowania
2. wyżywienia
3. transportu
(Dzienny koszt zakwaterowania i wyżywienia ustalany jest w trybie roboczym z rzecznikiem PKW Kosowo/Bośnia i Hercegowina i Wydziałem Prasowym DO SZ)

e) Każda z osób cywilnych wchodzących w skład ekipy dziennikarskiej musi posiadać własną kamizelkę kuloodporną i hełm.
f) Przez cały okres pobytu dziennikarz musi mieć przypiętą w widocznym miejscu: kartę zawierającą grupę krwi.
g) Jednorazowy wstęp na teren baz PKW w celu realizacji np. wywiadu z dowódcą/ żołnierzami PKW wymaga posiadania akredytacji DO SZ i wcześniejszego poinformowania rzecznika prasowego PKW Kosowo/Bośnia i Hercegowina.
h) Jednorazowy pobyt dziennikarza w bazach w PKW Kosowo/ Bośnia i Hercegowina trwa maksymalnie 1 tydzień. Pobyt w pozostałych bazach PKW jest ściśle uzależniony od aktualnej liczby wolnych miejsc i od warunków bezpieczeństwa.
i) Wymiana dziennikarzy z tej samej redakcji – przyjazd i wyjazd – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w bazach powinna się odbyć możliwie najszybciej. Mając na uwadze możliwości transportu i powrotu do kraju - maksymalnie w ciągu dwóch dni.
j) Dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekującego się nimi oficera PIO lub innego upoważnionego przez dowódcę żołnierza, w szczególności poleceń dotyczących bezpieczeństwa dziennikarzy i żołnierzy oraz możliwości oraz ograniczeń w filmowaniu i fotografowaniu żołnierzy oraz instalacji bazy.
k) W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci dziennikarza rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ informuje Redaktora Naczelnego o zaistniałym zdarzeniu. Obowiązkiem Redaktora Naczelnego jest poinformowanie o sytuacji najbliższej rodziny dziennikarza.
l) Wszyscy przybywający do Kosowa/Bośni i Hercegowiny dziennikarze muszą posiadać własny śpiwór i ewentualnie karimatę. Ponadto są zobowiązani do posiadania odpowiedniego do pory roku typu ubrania i butów.
m) Obowiązkowe procedury medyczne:
1. Dziennikarze mają obowiązek się badaniom medycznym, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wyjazdu w rejon misji. Nie jest wskazany wyjazd osób z chorobami układu krążenia i oddechowego (np. astmą) oraz cukrzycą insulinową.
2. Przeprowadzenie lub posiadanie aktualnych szczepień ochronnych: 
-  szczepionka przeciw meningokokom 
-  dur – tężec (TyT) - wirusowe zapalenie wątroby typu A 
-  wirusowe zapalenie wątroby typu B 
-  wścieklizna 
-  KZM 
-  błonica (d) 
-  polio (IPV)
Szczepienia wykonywane są odpłatnie m. in. w stacjach Sanepidu. Dowodem przeprowadzonych szczepień jest wpis do książeczki szczepień.

n) Konieczne jest posiadanie kremów ochronnych z filtrem UVA i UVB, kremów do rąk z witaminami A+E, jodyny i wody utlenionej w żelu, eksykatora do podciśnieniowego usuwania jadów i toksyn (np. Aspivenin).

CHECK LIST – załącznik 6

Kontakt:
Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
telefon: (022) 6855444 lub 6856088
fax: (022) 6856088
e-mail: do@wp.mil.pl