MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Polityka informacyjna

Zasady realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

Zasady realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej reguluje decyzja Nr  108 /MON z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 82 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 25).
Dokument ten definiuje i reguluje politykę informacyjną resortu, wymienia osoby uprawnione do informowania mediów oraz precyzuje zasady udzielania informacji. Zgodnie z decyzją, polityka informacyjna to całokształt działań i decyzji resortu, związanych z informowaniem opinii publicznej o sprawach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i obronności oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych. Najważniejszym celem polityki informacyjnej jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz pozyskanie zrozumienia i akceptacji społecznej dla celów i działań, podejmowanych przez resort. Kierunki polityki informacyjnej określa Minister Obrony Narodowej, a za jej realizację odpowiada Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego.
Zgodnie z decyzją nr 108, wyłączne prawo do wypowiadania się w sprawach dotyczących Ministerstwa jako urzędu oraz delegowania przedstawicieli jednostek organizacyjnych resortu do wystąpień medialnych ma rzecznik prasowy ministra. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez rzecznika prasowego Ministra jego zadania w tym zakresie wykonuje dyrektor DPI lub inna osoba wskazana przez Ministra.
Dowódcy, dyrektorzy, szefowie i komendanci jednostek organizacyjnych resortu odpowiadają za realizację polityki informacyjnej w zakresie należącym do ich obszaru działalności. Realizują oni politykę informacyjną poprzez podległy im personel służby prasowej, informując opinię publiczną - osobiście, poprzez swoich rzeczników prasowych lub przez wskazane osoby - o działaniach podległych im jednostek (komórek) organizacyjnych resortu wyłącznie w sprawach należących do właściwości danej jednostki (komórki).
W kontaktach z przedstawicielami mediów powinnością każdego żołnierza i pracownika resortu jest dbałość o wizerunek i dobre imię resortu.

Pełny tekst decyzji >>>