MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
System szkoleń rezerw

System szkoleń rezerw, zależy od potrzeb mobilizacyjnych i gromadzenia rezerw osobowych. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, szkolenie żołnierzy rezerwy polega na obowiązkowym odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą - w czasie jej trwania,
2) zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego - w czasie trwania kadencji,
3) odbyli służbę zastępczą.
Wojskowy Komendant Uzupełnień, na wniosek żołnierza rezerwy, udziela mu informacji o przewidywanym terminie powołania go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Informacji tej udziela się w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej, do której żołnierz posiada przydział mobilizacyjny. Powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych może nastąpić w trybie: 
-  zwykłym (karta powołania powinna być dorczona na co najmniej 14 dni przed terminem stawiennictwa); 
-  natychmiastowym (jedynie w przypadku stawiennictwa na ćwiczenia wojskowe związane ze sprawdzeniem gotowości
bojowej i mobilizacyjnej jednostek wojskowych lub w związku z udziałem żołnierzy rezerwy w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków); 
-  ochotniczym (na wniosek żołnierza rezerwy).
Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje Wojskowy Komendant Uzupełnień za pomocą "karty powołania". Karta powołania jest wystawiana na podstawie decyzji administracyjnej. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa zarządza szef Sztabu Generalnego WP. Na ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostki wojskowej powołuje się wyłącznie żołnierzy rezerwy, którzy posiadają do niej przydział mobilizacyjny. Ze względu na czas trwania, ćwiczenia wojskowe dzielą się na następujące rodzaje: 
-  1-dniowe ćwiczenia wojskowe - trwające do 24 godzin; 
- krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe - trwające od 2 do 30 dni kalendarzowych; 
- długotrwałe ćwiczenia wojskowe - trwające od 31 do 90 dni kalendarzowych.
Na 1-dniowe ćwiczenia wojskowe żołnierze rezerwy mogą być powołani nie więcej niż trzy razy w roku, a na pozostałe - raz w roku kalendarzowym. Niezależnie od tych ćwiczeń, żołnierz rezerwy może byc powo.łany - nie więcej niż jeden raz w roku - do udziału w ćwiczeniach wojskowych prowadzonych w celu sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostki wojskowej. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać - jednorazowo lub łącznie - dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów - w drodze rozporządzenia - może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych, ale nie moga one trwać dłużej niż sześć miesięcy w ciągu roku. Sumaryczny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
1) dla szeregowych, którzy: 
-  odbyli zasadniczą służbę wojskową - 12 miesięcy; 
-  nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - 15 miesięcy,
2) dla podoficerów - 18 miesięcy,
3) dla oficerów - 21 miesięcy.
Ze względu na przynależność do korpusu osobowego oraz wiek, łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy nie może przekraczać: 
-  dla szeregowych wyszkolonych w wieku do 40 lat - 12 miesięcy; 
-  dla podoficerów w wieku do 40 lat - 15 miesięcy; 
-  dla oficerów w wieku do 50 lat - 18 miesięcy.
Czas ćwiczeń wojskowych, odbytych w stopniu szeregowego lub podoficera, zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych, ustalonego dla oficerów. Przepisów dotyczących powyższych uwarunkowań czasowych nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniem życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy. W ramach ćwiczeń wojskowych realizowane są różne formy przeszkalania kursowego kadry rezerwy, np.: 
-  kursy przekwalifikowania do innych specjalności wojskowych; 
-  kursy doskonalące, przygotowujące do objęcia wyższych stanowisk wojskowych; 
-  kursy podoficerskie przygotowujące do objęcia stanowisk podoficerskich; 
-  kursy oficerskie przygotowujące do objęcia stanowisk oficerskich.
Celem szkolenia żołnierzy w ramach różnych ćwiczeń wojskowych jest:
1) 1-dniowych: 
-  nadanie żołnierzom rezerwy przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe; 
-  zapoznanie żołnierzy z ich obowiązkami, wynikającymi z tych przydziałów; 
-  zapoznanie ze strukturą i zadaniami jednostki wojskowej; 
-  dopasowanie umundurowania, sprzętu obrony przeciwchemicznej oraz przydzielenie broni; 
-  przeprowadzenie strzelań z broni indywidualnej;
2) krótkotrwałych: 
-  doskonalenie żołnierzy rezerwy w wykonywaniu zadań na stanowiskach (funkcjach), wynikających z nadanego przydziału mobilizacyjnego; 
-  zgrywanie pododdziałów i oddziałów do działania, zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem,
3) długotrwałych:
- przygotowanie oficerów (podoficerów) rezerwy, wyznaczonych lub przewidzianych do wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe; 
-  przekwalifikowanie oficerów rezerwy do innych specjalności wojskowych.

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. U. Nr 142, poz. 1505, z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. Nr 52, poz. 519).