MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Rekonwersja kadr

 

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI

ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR

W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

 

ADRESY I TELEFONY
INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ


ZESPÓŁ DS. POLITYKI REKONWERSJI DSS MON

00-911 Warszawa , Al. Niepodległości 218
tel. 22- 684-04-32; CA MON 845-599


CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 22 (6) 826- 717; 22 (6) 826-678; 22 (6) 826-679
fax: 22 (6) 826-674
e-mail: wcaz@wp.pl

OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 415-306, fax: 415-319
e-mail: oazbydgoszcz@pow.mil.pl

81-209 Gdynia, ul. M.C. Skłodowskiej 2
tel. 58 (6) 26 -55- 14, fax: 58 (6) 26-55-52
e-mail: oazgdynia@wp.pl

30-901 Kraków, ul. Montelupich 3
tel. 134-979, fax: 134-348
e-mail: oazkrakow@gazeta.pl

20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5
tel. 81 (7) 183-641, fax: 81 (7) 183-643
e-mail: oazlublin@tlen.pl

10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53
tel. 321-838; 321-841; 321-836; 89 542-18-38; 89 542-18-41
fax: 321-834; 89 542-18-34
e-mail: oazolsztyn@wp.pl; oazolsztyn@pow.mil.pl
strona internetowa: www.oazolsztyn.pow.mil.pl

70-241 Szczecin, ul. Kopernika 17 A
tel. 452-375 do 79, fax: 452-376
e-mail: oazszczecin@wp.pl

50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28
tel. 71 765-14-90 do 94, fax: 71 765-40-72

WOJEWÓDZKIE SZTABY WOJSKOWE

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70/3
tel. 398-583; 85 876-65-83; 694-460-889
fax: 398-645; 85 876-66-45
e-mail: wirekon@wp.pl
strona internetowa: www.wszwbiałystok.pow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 415-005, fax: 415-038
e-mail: wszwbydgoszcz@pow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 104
tel. (42) 750-44-94; 444-494; 603-33-22-95
e-mail: rekonwszwlodz@sof.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
80-206 Gdańsk, ul. Do Studzienki 45
tel. 58 348-21-53, fax: 58 348-21-63
e-mail: wszwgdansk@pow.mil.pl
CA MON tel. 21-21-53, fax: CA MON 21-21-66

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
30-901 Kraków, ul. Rydla 19
tel. 134-502

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
40-028 Katowice, ul. Francuska 30
tel. 124-205

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 251
tel. 174-120

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5
tel. 81 (7) 183-340; fax: 81 (7) 183-341

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53
tel. 321-848; 89 542-18-63, fax: 321-863; 89 542-18-63
e-mail: wszwolsztyn@pow.mil.pl ; wszwolinfor@pow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
45-063 Opole, ul. Kościuszki 45
tel. 77 547-31-37, fax: 77 547-30-69
e-mail: rekonwersjawszwopole@onet.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
61-736 Poznań, ul. Solna 21
tel. 572-006, fax: 572-781
e-mail: wszwpoznan@pow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
35-900 Rzeszów, ul. Lwowska 4
tel. 17 (7) 155-514, fax: 17 (7) 155-041

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
70-952 Szczecin, ul. Potulicka 3
tel. 452-242; (91) 889-22-42
e-mail: wszwszczecin@pow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
50-984 Wrocław, ul. Obornicka 130
tel. 71 765-60-07, fax: 71 765-60-25
e-mail: sow1s_005@sow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
02-095 Warszawa, ul. Winnicka 1
tel. 22 (6) 826-038, fax: 22 (6) 824-157
e-mail: wszwwarszawa@pow.mil.pl

PEŁNOMOCNIK SZEFA WSzW ds. REKONWERSJI
65-001 Zielona Góra, ul. Batorego 56
tel. 68 477-84-28, fax: 68 477-84-70
e-mail:
skadrzgora@onet.eu

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

REKONWERSYJNE ŚWIADCZENIE USŁUG
System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP stosuje wiele skutecznych i różnorodnych form świadczenia usług z zakresu rynku pracy. Do najczęstszych należą:
Doradztwo zawodowe
- w jego ramach udzielane są porady indywidualne oraz organizowane i realizowane w systemie grupowym zajęcia informacyjne, szkoleniowo-warsztatowe i integracyjne, a także prowadzone są badania psychologiczne. Na ich podstawie łatwiej dokonuje się wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia czy kierunku przekwalifikowania. Poznawanie czynności związanych z zatrudnieniem, wiąże się z przygotowaniem dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy i nabywaniem umiejętności z zakresu prezentacji swojej osoby wobec pracodawców.
Przekwalifikowanie
- polega na zmianie posiadanych kwalifikacji na inne, celem dostosowania do potrzeb wykonywania nowego zawodu lub na podwyższeniu poziomu dotychczasowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu. Uprawnieni do przekwalifikowania mogą je realizować poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach oraz innych formach kształcenia. Przekwalifikowanie zawodowe jest zindywidualizowane, poprzedzane doradztwem; dana osoba sama wskazuje miejsce, czas, rodzaj szkolenia i instytucję realizującą to szkolenie.
Pośrednictwo pracy
- polega na udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; głównie poprzez przedstawianie ofert pracy, a pracodawcom - w znalezieniu odpowiednich pracowników. Struktury rekonwersji kadr starają się pozyskiwać oprócz stanowisk cywilnych także oferty dotyczące stanowisk związanych z obronnością kraju oraz komórek antykryzysowych, przygotowanych do działań w czasie klęsk żywiołowych.
Programy specjalne
- są to działania, inicjowane przez struktury rekonwersyjne, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych na rzecz szeroko rozumianego środowiska wojskowego w tym także uprawnionych członków rodzin. Projekty realizowane są na lokalnych rynkach pracy we współpracy z urzędami pracy, organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, instytucjami szkolącymi, a przede wszystkim z instytucjami pozarządowymi – szczególnie o charakterze lokalnym – oraz innymi partnerami.

Praktyki zawodowe
- pozwalają na wykorzystanie i sprawdzenie umiejętności nabytych w toku służby i nauki, w warunkach zbliżonych do przyszłej pracy. Z praktyki może korzystać uprawniony żołnierz zawodowy, jeżeli stanowi ona integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu, zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Targi i giełdy pracy
- przedsięwzięcia służące przede wszystkim stworzeniu możliwości bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia. Stanowią ważny element pomocy rekonwersyjnej będący rozwinięciem działalności w ramach pośrednictwa pracy. Służą także promowaniu wartości osobowych żołnierzy zawodowych w środowisku cywilnym.


WYBRANE AKTY PRAWNE W OPARCIU, O KTÓRE UDZIELANA JEST POMOC REKONWERSYJNA

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 179, poz. 1750 z późniejszymi zmianami; tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593)
art. 111, 112, 114, 119, 120
* * *
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
(Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami)
Art 133a
* * *
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
(Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001)
Art. 2, 40, 41, 42, 43
* * *
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych;
(Dz. U. z 2010 r. Nr 87, poz. 566)
* * *
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy;
(Dz. U. Nr 94, poz. 778 z 2009 r.)
* * *
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju;
(Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 669)
* * *
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej;
(Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 724)
* * *
Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej;
* * *
Porozumienie z dnia 17 października 2002 r. między Ministrem Obrony Narodowej a Komendantem Straży Granicznej o współpracy w zakresie przyjmowania do służby w Straży Granicznej byłych żołnierzy zawodowych;

Porozumienie z dnia 29 kwietnia 2003 r. między Ministrem Obrony Narodowej a Komendantem Głównym Policji o współpracy w zakresie przyjmowania do służby w Policji byłych żołnierzy zawodowych.

REKONWERSJA W MEDIACH
Polska Zbrojna
Nr 4 / 24 stycznia 2010 – „Euro w kamaszach” Magdalena Kowalska -Sendek
Nr 44 / 1 listopada 2009 – „Ucieczka do przodu” Ryszard Rogoń
Nr 38 / 20 września 2009 – „Rewolucja, nie lifting” Marcin Czempiński
Nr 28 /12 lipca 2009 – „Rekonwersja profesjonalistów” Ryszard Rogoń