MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Struktura

>> STRUKTURA ORGANIZACYJNA <<
>> MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ <<

Departament Administracyjny
Departament Administracyjny obsługuje logistycznie Ministerstwo, a także przygotowuje projekt budżetu Ministerstwa, wykonuje funkcję dysponenta głównego jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, prowadzi rachunkowość, sprawy kompetencyjne i etatowe, normuje i doskonali proces planowania oraz sprawozdawczości z działalności Ministerstwa, prowadzi sprawy kadrowe i politykę zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników oraz zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie.

Departament Budżetowy
Departament Budżetowy kształtuje budżet resortu, rachunkowość oraz system finansowania jednostek organizacyjnych resortu. Odpowiada za organizację służby finansowej w resorcie oraz za współpracę z właściwymi organami budżetowymi i ekonomicznymi NATO i UE.

Departament Informatyki i Telekomunikacji
Departament Informatyki i Telekomunikacji planuje, nadzoruje, koordynuje i wytycza kierunki rozwoju informatyki i telekomunikacji w resorcie oraz pełni funkcję organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego. Odpowiada za funkcjonowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w resorcie oraz za współpracę systemów resortowych z systemami NATO, UE oraz administracji publicznej. Jest komórką właściwą w zakresie określania standardów technologicznych dla systemów informatycznych i telekomunikacyjnych resortu oraz opracowywania i wdrażania aktów normatywnych, a także dokumentów regulujących procesy projektowania, wdrażania, funkcjonowania, użytkowania i utrzymania tych systemów.

Departament Infrastruktury
Departament Infrastruktury nadzoruje realizację zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne resortu nie posiadające osobowości prawnej, siły wsparcia NATO oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra.

Departament Kadr
Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, zatrudniania pracowników wojska oraz kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy i wynagrodzeń pracowników wojska, a także kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie.

Departament Kontroli
Departament Kontroli planuje, koordynuje, organizuje i prowadzi działalność kontrolną w resorcie oraz analizuje jej wyniki. Informuje Ministra o stopniu utrzymania zdolności operacyjnej wojsk, przygotowania jednostek organizacyjnych do działania w składzie NATO i w ramach UE oraz gospodarowaniu majątkiem resortu i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z obszaru techniki i technologii obronnych, a także zapewnia właściwy rozwój zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje w imieniu Ministra nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043) oraz w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.3)).

Departament Ochrony Informacji Niejawnych
Departament Ochrony Informacji Niejawnych jest komórką organizacyjną właściwą w zakresie koordynowania i nadzorowania przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji niejawnych, w celu zapewnienia jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, określa generalne, organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów służących do ochrony tych informacji. Departament jest w Ministerstwie pionem ochrony informacji niejawnych w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i realizuje zadania związane z zapewnieniem właściwego przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa osobowego, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz obsługi kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego określa założenia, cele i zadania polskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym. Opracowuje wytyczne w odniesieniu do prezentowania polityki obronnej państwa zarówno w międzynarodowych kontaktach bilateralnych, jak i multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem NATO oraz UE. Przygotowuje analizy, prognozy, plany i wnioski w odniesieniu do międzynarodowych aspektów polityki obronnej i bezpieczeństwa. Uczestniczy w procesach planowania obronnego NATO i UE.

Departament Polityki Zbrojeniowej
Departament Polityki Zbrojeniowej kształtuje system pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), realizuje zadania Sekretariatu Rady Uzbrojenia, odpowiada w Siłach Zbrojnych za realizację prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze UiSW. Koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowej Dyrektorów do spraw Uzbrojenia oraz innych struktur działających w obszarze UiSW, a także dwustronnej współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki UiSW. Wykonuje, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do ośrodków badawczo-wdrożeniowych, czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Realizuje w imieniu Ministra czynności związane z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością.

Departament Prasowo-Informacyjny
Departament Prasowo-Informacyjny planuje i koordynuje politykę informacyjną resortu, określa jej priorytety i kierunki, tworzy warunki do zaspokajania informacyjnych potrzeb społeczeństwa, współdziała ze środkami masowej informacji i buduje wzajemnie korzystne relacje, opracowuje i wdraża zasady polityki informacyjnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny, informuje opinię publiczną - poprzez media - o sprawach wojska i obronności państwa, a kierownictwo resortu o społecznym odbiorze działań resortu oraz problematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Departament Prawny
Departament Prawny zapewnia pomoc prawną w resorcie, w tym opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych zawieranych w bieżącej działalności resortu, opracowuje projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych przygotowywanych przez inne organy państwowe, udziela porad i sporządza opinie prawne, zapewnia zastępstwo prawne oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad świadczeniem pomocy prawnej w resorcie.

Departament Spraw Socjalnych
Departament Spraw Socjalnych realizuje zadania związane z wojskowym systemem emerytalnym, koordynuje system planowania i realizacji budżetu wojskowych biur emerytalnych, opracowuje rozwiązania w zakresie świadczeń socjalnych, organizuje wypoczynek krajowy i zagraniczny, nadzoruje i organizuje system rekonwersji kadr, organizuje współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i służby w jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6.

Departament Strategii i Planowania Obronnego
Departament Strategii i Planowania Obronnego przygotowuje projekty założeń kształtujących system obronny państwa oraz projekty decyzji i wytycznych Rady Ministrów dotyczące obrony państwa i organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Realizuje zadania Ministra w zakresie strategii i planowania obronnego, koordynacji realizacji zadań obronnych wykonywanych przez organy administracji publicznej, przedsiębiorców i inne podmioty oraz przygotowań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa i militaryzacji — w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych jest właściwy w zakresie organizacji współpracy międzynarodowej resortu, a w szczególności: wojskowej współpracy dwu i wielostronnej, realizacji zadań związanych z udziałem przedstawicieli resortu w misjach organizacji międzynarodowych, protokolarnego zabezpieczenia międzynarodowych kontaktów osób, o których mowa w § 4 ust. 1, weryfikacji międzynarodowych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń, organizowania i kierowania działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, a także reprezentowania resortu w stosunku do korpusu attache obrony akredytowanych w RP, oraz utrzymywania kontaktów resortu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Departament Wychowania i Promocji Obronności
Departament Wychowania i Promocji Obronności jest właściwy w zakresie: analizowania, programowania i realizowania zadań wychowawczych, dyscypliny wojskowej, profilaktyki psychologicznej, edukacji obywatelskiej, działalności kulturalno-oświatowej, promocji obronności w kraju i poza jego granicami, współdziałania z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie tworzenia obywatelskiego zaplecza systemu obronności, monitorowania i analizowania społecznych problemów służby, organizowania szkoleń dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w zakresie doskonalenia zawodowego w obszarze: działalności wychowawczej, kształtowania dyscypliny, psychoprofilaktyki i kultury oraz promocji obronności.

Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych

Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie.

Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Audytu Wewnętrznego jest właściwe w zakresie niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w Ministerstwie.

Biuro Skarg i Wniosków
Biuro Skarg i Wniosków jest właściwe w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra.

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1
Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 jest właściwy w sprawach organizacji i uzupełnień Sił Zbrojnych, a w szczególności w zakresie opracowywania projektów zarządzeń (decyzji) organizacyjnych Ministra i dokumentów etatowych dla komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, aktów prawnych regulujących powszechny obowiązek obrony i działalność organizacyjno-kompetencyjną w resorcie, planowania uzupełnień pokojowych i mobilizacyjnych, funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej oraz administrowania zasobami osobowymi i rzeczowymi, a także realizacji kompetencji kadrowych i dyscyplinarnych Szefa SG WP.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 jest właściwy w zakresie gromadzenia informacji o militarnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, w tym: ocen środowiska geograficznego, zabezpieczenia geograficznego i hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych, a także organizowania systemów rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych, określania głównych kierunków ich funkcjonowania i rozwoju oraz planowania, organizowania, koordynowania działań i wykorzystania tych systemów w Siłach Zbrojnych.

Zarząd Planowania Operacyjnego - P3
Zarząd Planowania Operacyjnego - P3 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny, w szczególności w sojuszniczych i narodowych operacjach połączonych oraz udziału w misjach wielonarodowych, a także określania potrzeb mobilizacyjnych, zdolności operacyjnych, wielkości, struktury i wyposażenia Sił Zbrojnych oraz operacyjnego przygotowania obszaru kraju i wsparcia Sił Zbrojnych przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa.

Zarząd Planowania Logistyki - P4
Zarząd Planowania Logistyki - P4 jest właściwy w zakresie logistyki, głównych kierunków rozwoju oraz wypracowywania modelu organizacyjno-funkcjonalnego logistyki resortu w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz sposobu realizacji zadań wsparcia logistycznego w wymiarze narodowym i wielonarodowym. Jest organizatorem systemu logistycznego resortu. Koordynuje całość problematyki w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS), jak również opracowywania programu mobilizacji gospodarki w państwie.

Zarząd Planowania Strategicznego - P5
Zarząd Planowania Strategicznego - P5 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych, wypracowania założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych, koordynowania przedsięwzięć związanych z udziałem Sił Zbrojnych w cyklu planowania obronnego NATO, planowania wdrażania Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, opracowywania „Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i UE”, a także monitorowania wdrażania rozwiązań transformacyjnych Sił Zbrojnych oraz wdrażania narodowego modelu transformacji, w tym monitorowanie procesu ich funkcjonowania.

Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 jest właściwy w zakresie planowania i organizacji systemu dowodzenia i kierowania w czasie: pokoju, kryzysu i wojny, w tym jego funkcjonalnego powiązania z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa, a także określania wymagań operacyjnych dla systemów teleinformatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zarząd Szkolenia - P7
Zarząd Szkolenia - P7 jest właściwy w zakresie strategicznego szkolenia Sił Zbrojnych, w tym: koordynowania opracowywania doktryn operacji połączonych, planowania i koordynowania udziału jednostek wojskowych w ćwiczeniach międzynarodowych oraz odpłatnego wykorzystania poligonów i obiektów wojskowych, wytyczania zasadniczych kierunków, celów, zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w resorcie, a także upowszechniania doświadczeń i wniosków z prowadzonych ćwiczeń i operacji wojskowych.

Zarząd Planowania Rzeczowego - P8
Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 jest właściwy w zakresie planowania rzeczowego w obszarze modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Inwestycji NATO (NSIP) oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych.

Biuro Koordynacyjne
Biuro Koordynacyjne jest właściwe w zakresie koordynowania działalności planistycznej, kontrolnej, wydawniczej w Siłach Zbrojnych i Sztabie Generalnym WP oraz działalności bieżącej w Sztabie Generalnym WP.