MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
ZASADY WIZYT W PKW AFGANISTAN

ZASADY AKREDYTACJI I POBYTU DZIENNIKARZYW POLSKIM KONTYNGENCIE WOJSKOWYM W AFGANISTANIE

a) Zgodę na skorzystanie z wojskowego transportu lotniczego do/z Afganistanu, pobyt i zakwaterowanie mediów przy Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie wydaje, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Redaktora Naczelnego, Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON.
b) Wniosek powinien obejmować: prośbę o umożliwienie wyjazdu z wykorzystaniem transportu wojskowego; zapewnienie warunków socjalno-bytowych i pracy w rejonie misji; imię, nazwisko, funkcję, numer legitymacji dziennikarskiej personelu mediów ubiegających się o wyjazd; przewidywany czas pobytu personelu mediów; plan/tematykę wizyty; inne oczekiwania pomocy ze strony Wojska Polskiego oraz imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego osoby odpowiedzialnej w Redakcji za informowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
c) Po uzyskaniu zgodny Dyrektora DPI MON koordynatorem wylotu jest Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
d) Dokumenty niezbędne do przygotowanie wylotu:
1. otrzymanie akredytacji ISAF
2. złożenie w Dowództwie Operacyjnym SZ dokumentów podpisanych i potwierdzonych pieczęcią Redaktora Naczelnego zawierających następujące elementy: 
-  kopię uzyskanej akredytacji ISAF; 
-  kopię wizy; 
-  pisemne oświadczenie o całkowitej dobrowolności wyjazdu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń pod adresem resortu obrony narodowej w przypadku wystąpienia sytuacji, której rezultatem byłby uszczerbek na zdrowiu bądź życiu dziennikarza; 
-  pisemne oświadczenie o posiadaniu kamizelki kuloodpornej i hełmu; 
-  pisemne oświadczenie o grupie krwi; 
-  pisemne oświadczenie o zrealizowaniu procedury medycznej, w tym posiadania aktualnych szczepień; 
-  pisemne oświadczenie, przygotowane na podstawie opinii lekarskiej, o braku przeciwwskazań medycznych do wyjazdu w rejon misji; 
-  pisemne zobowiązanie Redaktora Naczelnego do pokrycia kosztów pobytu dziennikarza w PKW Afganistan, wraz z danymi do faktury.

Wzór dokumentu zawierającego wymienione elementy określa załącznik nr 1.
3. Złożenie w Dowództwie Operacyjnym oświadczenia o braku roszczeń wysuwanych pod adresem PKW, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych i służby prasowej resortu ON, w przypadku opóźnień podczas korzystania z wojskowego transportu do rejonu misji i z powrotem do kraju.

Wzór dokumentu zawierającego wymienione elementy określa załącznik nr 2.
O wydanej zgodzie przedstawiciele mediów informowani są przez Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ.
e) Niespełnienie lub niedopełnienie części lub wszystkich wymienionych punktów skutkuje odmową uzyskania zgody na pobyt przy PKW Afganistan.
f) Opisane dokumenty należy przekazać do Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego SZ przed wylotem. Dowództwo Operacyjne SZ przekazuje komplet dokumentów do informacji Sekcji Informacyjno-Prasowej PKW Afganistan.
g) Przed wylotem Redakcja organizuje i pokrywa koszty:
1. wiz
2. ubezpieczenia NNW
3. zakupu kamizelek kuloodpornych i hełmów
4. niezbędnego wyposażenia osobistego
5. realizacji procedury medycznej (zgodnie z listą opisaną poniżej).

h) Podczas pobytu w PKW Afganistan Redakcja personelu mediów pokrywa koszty:
1. zakwaterowania
2. wyżywienia
3. transportu
(Dzienny koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi około 30 euro. Korzystanie z pralni 6 euro. Wysokość opłat może ulegać zmianie. Dzienny koszt zakwaterowania i wyżywienia może ulec zmianie i jest ustalany w trybie roboczym z rzecznikiem PKW Afganistan i Wydziałem Prasowym DO SZ)

h) Każdy przedstawiciel mediów musi posiadać własną kamizelkę kuloodporną i hełm. Przez cały okres pobytu dziennikarz musi mieć przypiętą w widocznym miejscu: kartę udzielonej akredytacji prasowej ISAF oraz kartę zawierającą grupę krwi.
i) Jednorazowy wstęp na teren baz PKW w celu realizacji np. wywiadu z dowódcą/ żołnierzami PKW wymaga posiadania akredytacji wydanej przez PIO ISAF i wcześniejszego poinformowania Sekcji Informacyjno-Prasowej PKW Afganistan.
j) Jednorazowy pobyt dziennikarza w bazie Ghazni trwa maksymalnie 2 tygodnie. Organizacja pobytu personelu mediów w innych bazach PKW jest ściśle uzależniony od aktualnej sytuacji operacyjno-taktycznej.
k) Wymiana dziennikarzy z tej samej redakcji – przyjazd i wyjazd – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w bazach powinna się odbyć możliwie najszybciej. Mając na uwadze możliwości transportu i powrotu do kraju - maksymalnie w ciągu dwóch dni.
l) Jednocześnie na terenie bazy Ghazni może być zakwaterowanych do 4 przedstawicieli mediów. Operatorzy kamer, dźwiękowcy i inne osoby wchodzące w skład ekip oraz personel Zespołu Reporterskiego DO SZ są wliczani do ogólnej, maksymalnej liczby 4 przedstawicieli mediów, dlatego agencje informacyjne, stacje radiowe mogą akredytować jednocześnie po jednej osobie, stacje telewizyjne oraz w uzasadnionych przypadkach prasa – dwie osoby (reporter i operator kamery; dziennikarz i fotograf).
m) Przedłużenie pobytu w bazie Ghazni możliwe jest, gdy do rzecznika prasowego PKW nie wpłynęły nowe zgłoszenia mediów. Chęć przedłużenia pobytu musi zostać zgłoszona rzecznikowi prasowemu PKW nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem daty uzyskanej akredytacji.
n) Ze względu na bezpieczeństwo personelu Wojska Polskiego i prowadzonych operacji przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekującego się nimi oficera prasowego lub innej upoważnionej przez dowódcę osoby, w szczególności poleceń dotyczących bezpieczeństwa dziennikarzy i żołnierzy oraz ograniczeń w filmowaniu i fotografowaniu żołnierzy, instalacji wojskowych (bazy) i elementów ugrupowania.
o) W przypadkach szczególnych np. doznania uszczerbku na zdrowiu, porwania bądź śmierci przedstawiciela mediów, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ informuje osobę wyznaczoną przez Redaktora Naczelnego o zaistniałym zdarzeniu. Obowiązkiem Redaktora Naczelnego jest poinformowanie o sytuacji rodziny poszkodowanych pracowników redakcji. Następnie Redaktor Naczelny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych o poinformowaniu rodzin swoich pracowników. Po spełnieniu powyżej określonych czynności, pierwszeństwo w poinformowaniu społeczeństwa o zaistniałym zdarzeniu z udziałem przedstawicieli mediów należy do Redakcji. W celu zapewnienia rzetelnej i pełnej informacji o zdarzeniu powinno, to jednak nastąpić w ścisłej współpracy rzecznikiem Prasowym Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, porwania, śmierci żołnierzy lub personelu cywilnego, Wojsko Polskie oczekuje, że przedstawiciele mediów i ich redakcje powstrzymają się z informowaniem społeczeństwa o wydarzeniu do czasu powiadomienia rodzin wszystkich poszkodowanych.
p) Wszyscy przybywający do Afganistanu przedstawiciele mediów muszą posiadać własny śpiwór i karimatę. Ponadto są zobowiązani do posiadania odpowiedniego do pory roku typu ubrania i butów.
q) Obowiązkowe procedury medyczne:
1. Dziennikarze mają obowiązek poddać się badaniom medycznym, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wyjazdu w rejon misji. Nie jest wskazany wyjazd osób z chorobami układu krążenia i oddechowego (np. astmą) oraz cukrzycą insulinową.
2. Przeprowadzenie lub posiadanie aktualnych szczepień ochronnych: 
-  dur – tężec (TyT); 
-  wirusowe zapalenie wątroby typu A 
-  wirusowe zapalenie wątroby typu B 
-  wścieklizna 
-  KZM 
-  błonica (d) 
-  polio (IPV)
Szczepienia wykonywane są odpłatnie m. in. w stacjach Sanepidu. Dowodem przeprowadzonych szczepień jest wpis do książeczki szczepień.

3. Podstawowe zalecenia dotyczące zrealizowania profilaktyki przeciwmalarycznej. Wszyscy przybywający do Afganistanu (na okres dłuższy niż 2-3 dni) zobowiązani są do posiadania leku antymalarycznego np. MALARONE, który powinni zażyć po raz pierwszy na dzień przed wylotem z kraju i zażywać go przez 28 dni. Następnie należy kontynuować terapię antymalaryczną lekiem np. DOXYCYCLINĄ - jeśli pobyt w Afganistanie trwa dłużej niż 28 dni należy rozpocząć zażywanie tego leku jeszcze na miejscu i kontynuują przez miesiąc po powrocie do kraju. Jeśli pobyt trwa krócej niż 28 dni należy zażywać MALARONE przez łącznie 28 dni, a następnie dopełnić terapię DOXYCYCLINĄ tak długo, aż upłynie miesiąc od powrotu. Szczegółowy sposób realizowania tej procedury należy uzgodnić z odpowiednim lekarzem.
4. Konieczne jest posiadanie kremów ochronnych z filtrem (powyżej 30) UVA i UVB, kremów do rąk z witaminami A+E, jodyny i wody utlenionej w żelu, eksykatora do podciśnieniowego usuwania jadów i toksyn (np. Aspivenin).

SCHEMAT PROCEDURY WYJAZDOWEJ załącznik nr 3
CHECK LIST załącznik nr 4

Kontakt:
Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego SZ RP
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
telefon: (022) 6855444 lub 6856088
fax: (022) 6856088
e-mail: do@wp.mil.pl