MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
NABÓR PRACOWNIKÓW CYWILNYCH DO PKW
DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie poszukuje kandydatów na pracowników wojska do pracy w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

1. Tłumaczy języków: dari, paszto, serbski, chorwacki, albański.
2. Lekarzy (anestezjologów, chirurgów, ortopedów, internistów, radiologów).
3. Specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, pomocy humanitarnej, infrastruktury.

Od kandydatów wymagane jest:
• w zakresie wymagań ogólnych:
1. Niekaralność.
2. Bardzo dobry stan zdrowia.
3. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Kosowa, Bośni i Hercegowiny.
4. Predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
5. Zgoda zainteresowanego na nienormowany czas pracy.
6. Ważny paszport.

• w zakresie wymagań szczegółowych:
• dla lekarzy:
1. Kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

• dla tłumaczy:
1. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i obcego w mowie i piśmie.
2. Wskazane doświadczenie w pracy tłumacza.
3. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem.
4. Umiejętności obsługi komputera.
5. Wskazane doświadczenie w pracy w placówkach MSZ lub administracji rządowej (samorządowej).

• dla specjalistów:
1. Wykształcenie wyższe związane ze specjalizacją.
2. Znajomość przepisów prawa dotyczących danej dziedziny.
3. Wiedza i doświadczenie.
4. Biegła znajomość języka angielskiego.
5. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne.
6. Umiejętność pracy w zespole.
7. Opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej.
8. Kierowanie projektami.
9. Organizacja pracy zespołu wdrażającego projekty.

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia poza granicami państwa (Dz. U. Nr 80 poz. 906).


Osoby zainteresowane pracą w Polskich Kontyngentach Wojskowych proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:
1. Curriculum Vitae ze zdjęciem (zawierające obowiązkowo datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, serię i nr paszportu),
2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych
na adres:
Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych
Oddział Organizacyjno-Ewidencyjny Kontyngentów
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa lub
na fax: (0-22) 6855-204
e-mail: kadry@wp.mil.pl

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:
1. przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu;
2. rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja;
3. ustalenie zdolności psychicznej do pracy w PKW;
4. ustalenie zdolności fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju);
5. postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do pracy na takim stanowisku.

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;
- dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są przez 3 kolejne lata, a następnie niszczone;
- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci;
- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata;
- umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne SZ nie daje gwarancji jej przedłużenia.